— WIKICASTEL —

Zaváděcí Pravidla WIKICASTEL ,Mezinárodní Internetové Obchodní centrum. Jsou základem pro jednání všech nově ustavovaných rad a Vašich začátků u WIKICASTEL.

Začínáme:
1) výběrem lidí do konzultační rady, z níž by měla vzniknout koordinační rada a později výkonná rada a  valná hromada členů WIKICASTEL, mezinárodní sítě spolupracujících smluvních e-shopů a smluvních webů, centrálně dostupná přes Internet a napřímo v Centru na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna. 
2) výběrem technických a organizačních řešení, potřebných pro vznik funkcí WIKICASTEL
3) konzultacemi s praktiky a teoretiky IT, e-shopů, obchodních webů 
4) získáváním spolupracovníků pro WIKICASTEL

Každý kdo  v systému WIKICASTEL něco znamená by měl být  současně i čestným členem Hradního Spolku, k zainteresovanosti na růstu a dosahovaných výsledcích celého projektu.

WIKICASTEL je jednou z vedlejších činností Spolku dle občanského zákona ČR v platném znění §217 odst.2) a Stanov Spolku čl.II.odst.8, bod a),
Má vlastní samostatné účetní, materiální, členskou a další potřebné evidence, tvorbu a rozdělováním zdrojů příjmů uvnitř Hradního Spolku. Je financována Hradním Spolkem a výnosy z činnosti WIKICASTEL. Výnosy WIKICASTEL nerozdělené na provoz WIKICASTEL, jsou příjmem Spolku, sledujícím zejména návratnost podpory Spolkem a k motivaci členů k aktivitě.

Členové WIKICASTEL jsou samostatné právnické a nebo fyzické osoby, podnikající a nebo pracující samostatně na vlastní účet. Jsou spojené společným zájmem, vytvořit v Internetovém Centru WIKICASTEL všeobecně dostupnou nabídku produktů a služeb ze světa, omezující nekalé praktiky jako umělé zdražování, plýtvání a znehodnocování zejména potravin a podobných produktů, nutných pro uspokojení základních lidských potřeb.

WIKICASTEL buduje své centrum na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna, uprostřed Evropy, vybavené potřebnými technickými prostředky pro naplnění svých funkcí a pro servis Centru WIKICASTEL.  Odsud bude obsluhovat obchod s celým světem, ve dne i v noci.


Zdroji příjmů Spolku na činnost WIKICASTEL a ostatní činnosti Spolku jsou:

1)Členské příspěvky do Spolku zejména vstupní.
2)Jednorázová startovní  platba za zařazení do WIKICASTEL, stanovovaná pro každý rok pro další členy samostatně. 
3)Roční podíl na obratu členů WIKICASTEL ve výši 2% (neprodává-li smluvní obchod-člen WIKICASTEL- neplatí nic.)
4) Smluvní podíl z prodeje produktů a služeb, které do systému WIKICASTEL vložil Spolek.
5)Příjmy z provozování a pronájmů vlastních a smluvních zařízení Spolku pro WIKICASTEL.
6) Dary, granty, dotace a jiné zdroje podpory činnosti Spolku a WIKICASTEL

O platbách členů WIKICASTEL rozhoduje valná hromada členů WIKICASTEL nebo jí pověřená rada členů WIKICASTEL. Valnou hromadu členů WIKICASTEL svolává statutární ředitel Hradního Spolku nebo jím pověřený předseda rady členů WIKICASTEL a může jednat per-rollam.

Konzultační radu WIKICASTEL sestavuje statutární ředitel Hradního Spolku dle vlastní volby pro přípravu všeho potřebného k zahájení činnosti WIKICASTEL .

Po sestavení pravidel, finančních a technických prostředků potřebných pro zahájení činnosti WIKICASTEL, sestavuje statutární ředitel Spolku Koordinační radu WIKICASTEL. Koordinační rada WIKICASTEL může využívat dál Konzultační radu a nebo ji rozpustit, pokud statutární ředitel Spolku její členy nezařadil již do Koordinační rady WIKICASTEL. Koordinační rada koordinuje vše co souvisí s činností WIKICASTEL.

První Výkonná rada WIKICASTEL je jmenována Statutárním ředitelem Spolku, po té, kdy se vedení Spolku a WIKICASTEL shodnou, že WIKICASTEL již plní své funkce, kvůli kterým vznikl. Další výkonné rady volí valná hromada členů WIKICASTEL a potvrzuje ji Statutární ředitel Spolku.

Zatím členy Mezinárodního Internetového Obchodního Centra  WIKICASTEL nepřijímáme, dokud první rada nerozhodne o zahájení příjmu. Zájemci však mohou již vstupovat mezi čestné členy Hradního Spolku podle postupu v části Přihláška a při vyplňování přihlášky v části Poznámka uvedou, že mají zájem se stát členy WIKICASTEL. Budete pak vyzváni mezi prvními k registraci ve WIKICASTEL .
Chcete-li se jakkoliv zapojit do tvorby a budování Mezinárodního Internetového Obchodního Centra na Hradě a Zámku Dolní Kounice, vyplňte nezávazně přiložený formulář a klikem odešlete: